Päevikud


vähem kui päev tagasi
aleks30
63, Põlva, Eesti

Suurimaks põlevkiviõli tootjaks kujunes Sakksa kapitali osalusega A/S Eesti Kiviõli:1930.aasstal rajati õlivarik,mis oli tollal suuim põlevkivi utmisvabirik maailmas,millele 1937.aastal lisandus teine õlivabrik.Silamäel tootiis kiviõli Rootsi kapitalile kuuluv Eestimaa Õlikonsotsium ja Kohtla kevanduse juures Briti kapitalie kuuluv The New Consolidated Gold Fieds Ldt.!939.aastal toodetud 179 000 põlevkiviõli tähendust resp.alal ( altes Reichxgebet) 741000 tonni naftat (nn Suut-Saksamaal s.o koos Austria ning Böömi ja Määri protektoraadiga 888 000 tonnini),endise Poola territooriumil 523 000 tonni ja Prantusmaal 70 000 tonni (Statistches Jahrbuch...1942:62) .Sellest relvatuva Saksamaa suur huvi Eesti põlevkivi vastu.Suurens ka põlevkivi osatätsus primaarenergia tarbimisel.Kuna energia kogutarbimise kohta andemed puuduvad,tuleb seda iseloomutada kaudselt kütuste tarbimiseega tööstuses,kus põlevkivi kujunes juba 1924.aastast pamiseks energiaallikaks.Haruti olid põlevkivi peamisteks tarbijateks tselluloosi-ja paberi-,tekstiil-,nin tsemnditöösus.Põlevkivi kõrval arendati Eesti oma energiavajaduste katmiseks kiiresti ka rurbatööstust:pressturba tootmine suurenes aastatel 1922-1938 näiteks 56 000 m3-lt 477 000 m3-ni Turba tootmise kasvu üheks põhjuseks oli seejuues puidu vabastmine ekspordiks.Ühlasi hakati kasutama turvast elektrienergia tootmiseks ja Tallinna-Haapsalu raudteeliinil vedurikütteks.1923..aastal valmisid turbaküttelistest eletrijaamadest suurematena Elamaa jaUlila jaamad.1924.aastal elektifitseeriti Elamaa elektijaama baasil Tallinna ja Pääsküla vaheline raudteelõik.1939.aastal anti käiku Tootsi turbabiriketitehas.Eelkõige Põhja-Eesti jõgedele ( Narva,Jägala,Kunda,Loobu,Valgejõgi) rajati mitu väikest hüdroeletrijaama,millest suurim oli Narva jõe vee-energiat kaustav Kreenholmi jaam.Klassikaline näide on 1922-.- 1924.aastal ehitatud 1,1 megavatise võimsusega Linnamäe hüdroelektrijaam Jäglala jõel,mida omal ajal peeti kõige kaunimaks tööstusehituseks Eestis.See jaam oli mõedud rajatava Põhja Paberi-ja Puupapivabrikute aktsaühususe Tallinna sulfittselluloosi vabriku käitamiseks.


aleks30
63, Põlva, Eesti

3.augustil 1921.alustati põlevkivi katsetootmisega,mis oli ainulaadne kogu maalimas.1922.aastast kaasati põlevkivitöösesesse ka era-,sh eelkõige väliskapitali:1925.aastal alustas kaevandamisega aktsiselts Kütte-Jõud ja 1926 aastal aktsiaühing Eesti-Kiviõli.1937.aastaks oli eakapitalile antud 16 konsessioooni põlevkivi kaevanadamiseks.100 000 tonni kaevadamiseni jõuti 1922.aastal,poole miljoni tonnini 1928.aastal ja miljoni piit ületati 1937.aastal.Kiiresti suurenes põlevkivi kaasutamine õli tootmiseks,kusjuures alates 1934.aastast kasutati rohkem kui 40% (1939.aastal 58 %) kaevandatud põlevkivist õli ehk nn toorõli tootmiseks-see on ka põhjus,miks järjes enam hakati nimetama õlikiviks-,millest valmistaii mitmeduguseid aineneid,nagu näiteks bituumeni,määrfeõli,immutusõli,taimekaitsevaendeid,putukamürki jm.Endiset kasutati põlevkivi küttena paludes suurettevõetes,samuti tsemendi tootmiseks vedurikütteks ja elektri toomiseks - esimest korda Tallinna elektrijaamas 1924.aastal.1930.aastatel ehitati põlevküttelised elektirijaamad Püssis,Kunda ja Kiviõis.Tallinnas,Tartus ja  Narvs kautaiti tänavavalgususeks põlevkivi destleerimisel saadud gaasi.1928.aastast hakkas Eestimaa Õlikonsortsium Sillamäel toorõlist bensiini tootma,kuid suurimaks bensiini tootjaks kujunes Riigi Põlevkivitööstus.1939.aastaks suurenes toodetud bensiini kogus 22 400 tonnini.

Kes oli Märt Raud?

,,Märt Raud oli Eesti põlevkivitõõstuse rajaja ja selle suukuju.Ta sündis 23.juulil 1878 Õisu vallas  Viljandimaal.1912.aastal lõpetas Riia Polütehnilise Iinstutuudi ehiusinsenerina.Põlevkivikeemiaga puutus kokku 1917.aastal Petrogradis sealse Eesti põlevkivitemaardlat uurinud geoloogi Nikolai Pogrebovi soovitusel.Novembris 1918 nimetati Raud Riigi Põlevkivitöösuse juhatajaks ja pärast selle ünbrekujundamist aktsiseltsks Esimeme Eesti Põlevkivitööstus 1936.aastal selle juhatuse esimeheks.Eesti Sotsiaaldemkraatliku Tööliste Partei esindajana Asutava Kogu  ja I Riigikogu (1920-1923) liige.Riigikogu liige 1935-1938).Riigi Majandusnõukogu liige 1935-1938.Aatatel 1944-1949 ENSV Riikiku Plaani komisjoni põlevkivikeemia osakonna juhataja.1949.aastal küüditati Krasniojarski kriaisse.1952.aastai arreteeriti ja suri erinevtel andmetel samal või 1955.aastal Krasnojarski vanglas..''

------------------------------------------------------------------------------------------

Põlevkivibensiini hakati ekportima Lätti,Soome ja mujale.Siinkohal väärib märiimist,et juba 1930.aastal käidi välja idee n-ö ökobensiini tootmseks,segades põlevkivibendiini vähemalt 40% mahus piiriusrga (Pezold 1930).


Unitedmedicines
26, Mumbai, India

Buy Pain O Soma 350mg at low price with FLAT 30% OFF in US to relieve pain sensations between the nerves and brain. Order Pain O Soma 350mg (Carisoprodol) tablets & get discount, free-fast-cash on delivery in New York, California, Florida, Texas of USA & in UK at Unitedmedicines.

Buy Pain O Soma 500mg at low price with FLAT 30% OFF in US to relieve pain sensations between the nerves and brain. Order Pain O Soma 500mg (Carisoprodol) tablets & get discount, free-fast-cash on delivery in New York, California, Florida, Texas of USA & in UK at Unitedmedicines.

Buy UDT 100mg & 200mg at low price with FLAT 30% OFF in US for pain management treatment. Order UDT 100mg / 200mg (Tramadol) tablets & get discount, free-fast-cash on delivery in New York, California, Florida, Texas of USA & in UK at Unitedmedicines

Buy Ol-Tram 100mg at low price with FLAT 30% OFF in US to relieve moderate to severe pain. Order Ol-Tram 100mg (Tramadol) tablets & get discount, free-fast-cash on delivery in New York, California, Florida, Texas of USA & in UK at Unitedmedicines.

 


26.09.2020
glendadavis
32, New York, USA

Higher education is a lofty endeavor with as many difficulties in its path as there are opportunities. ScholarOn provides History Expert Answers for every learning need possible. Satisfied students over a decade remains our achievement in the online academic industry.


aleks30
63, Põlva, Eesti

Just sellise vahepealse kesk-ja väiketööstuse ennakarengu toel tugevnes tööstuse orienetatsioon siseturule.Samal ajaliseloomustab surutisele järgnenud aasyaid kohalikele loodusvaradele toetuvate harude,eelkõige põlevkivi kaevandava ja seda kasutavate töösusharude ( keemiatöösus ja elektrtoenergeetika) ennakareng nii hõivatute kui ka toodanu mahu mõttes.Samuti kodumaist tooret kasutava tselluloosi-ja paberitööstuse languse taga on turgude kadumisest pöhjustatud paberitootmise kiire vähenemine,mid ei suutnud korvata tselluloosi tootmise kasv.Suundumust kodumaiste loodusvarade kasutamiele peegeldab ka Geoloogilise Komitee moodustamine majangusministeeriumi koosseisus 1937.aastal.Neis harudes aset leidnud hõivatute osatähysuse muutumist iseloomustavad järgmised arvud:aastalel 1929-1938 suurenes mäetööstuses hõivatute osatähtusus suurtööstuses hõivatute koguarvus aastakeskmisena 9,8%-lt 13,0 %-ni ning keemiatööstuses 2,5%-lt 6,5%-le.Enim tähelepanu väärivaks jooneks Eesti tööstuse arengus on põlevkivi kastuselevõtt ja iseäranis selle kasutamine keemiaööstuse toormena,milles Eesti oli maailmas teed rajav riik.Põlevkivitööstuse arenemine toetus esialgu kodumistle vajadustele,kuid 1930.aastate teisel poolel muutusid põlekivi töötlemissaadused juba arvestatavaks ka ekspordi  seisukohalt.Ehhki põlevkivi kaevandamise alguseks Eestis peetakse 1916.aastat,daab põlevkivi tegelikust majanduslikust kasutasest Eests rääkida siiski alates 1919.aasta maist,kui pärast Nõukogude Venemaa vägede väljatõtjumist hakati taas põlevkivi keavandama.Tõsp,juba 25.novembril 1918 oli insener Mart Raud võtnud Ajututise Valitsuse esindajana lahkuvalt Saksaokupatsioonivõimult üle praeguse  Kohtls-Järve kesklinnas asunud Pavandu karjääri,kus detsembris kasevandati ka esimesed vagunitäied põlevkivi,millest üks vagun olevat jõudnud isegi Tallinna.Kaubandus-tõõstusministeerimi osakoonnana loodi Riigi Põlevkivitööstus(1936.aastal kujudati see ümber aktsiaseltsiks Esimene Eesti Põlevkivitööstus),kellele kuulusid Pavandua (Kohtla) karjäär,Vanamõisa käejäär,Rakvere lähedal,kus kaevandamisega alustati 1920.aastal,,kukruse  kaevandus (1921) ja käva jaevadus (1924).1919.ja 1920.aastal kaevndati  vastavatl 9600 ja 46 000 tonni põlevkivi.1939.aasta kaevadati neljas kaevaduses ja kolmes karjääris kokku juba 1,7 miljonit tonni põlevkivi,sellest 96%kaevanustes.Suuriad kaevandused olid Kiviõli,Kukruse ja Käva-2.


david230
37, Sydney, Austraalia

We also offer customized programming help solutions to the students of the UK. We make our services easy and reliable by customizing the solutions as per the student’s needs and demands. If you are struggling to find Best java help providers to get suitable services, you have not used our affordable and quality services yet. Once you connect with us, your dreams to get the best write-up depending on the UK academic pattern will come true. As soon as you start using our customized Statistics Homework Help services, learning and writing assignments will become a piece of cake for you.


aleks30
63, Põlva, Eesti

Just sellise vahepealse kesk-ja väiketööstuse ennakarengu toel tugevnes tööstuse orienetatsioon siseturule.Samal ajaliseloomustab surutisele järgnenud aasyaid kohalikele loodusvaradele toetuvate harude,eelkõige põlevkivi kaevandava ja seda kasutavate töösusharude ( keemiatöösus ja elektrtoenergeetika) ennakareng nii hõivatute kui ka toodanu mahu mõttes.Samuti kodumaist tooret kasutava tselluloosi-ja paberitööstuse languse taga on turgude kadumisest pöhjustatud paberitootmise kiire vähenemine,mid ei suutnud korvata tselluloosi tootmise kasv.Suundumust kodumaiste loodusvarade kasutamiele peegeldab ka Geoloogilise Komitee moodustamine majangusministeeriumi koosseisus 1937.aastal.Neis harudes aset leidnud hõivatute osatähysuse muutumist iseloomustavad järgmised a


kichidoll
30, Сага, Jaapan

コロナウイルスが封鎖された後、ラブドール動画やその他のテレビ番組が増え始めています。しかし、新しい法線は彼らにいくつかの障害を与えています。

ベルフィリップテレビプロダクションのテレビ番組であるBold and the Beautifulは、社会的距離を隔てた実装の中で、番組のセックスシーンをどのように撮影できるかを考えなければなりませんでした。このため、制作の専門家たちは、当時は死体として使用していたセックス人形を使用することを考えていました。

この番組は、政府がコロナウイルスがもたらした封鎖を解除し始めた後、最初に撮影に戻ったものです。番組のヘッドライター兼エグゼクティブプロデューサーのブラッドリーベル氏によると、撮影における最大の課題は、実際のキャストを互いに離して、シーンを蒸し暑く保つことです。

TPE接着剤を使用してラブドールを封じる

セックス人形の引き裂かれた肌に接着剤を塗る前に、石鹸、化粧落とし、マニキュア落としなどの洗剤で洗うのが最善です。次に、損傷した皮膚が完全に乾いていることを確認します。

WMDOOLLラブドール

さらに、ラブドールが適切に配置されていることを確認してください。接着剤が溢れるのを防ぐために、破れた領域は水平に配置する必要があります。リアルドールが正しい位置になったら、先端が細いアプリケーターを使用してTPE接着剤を塗布します。このプロセスは、最良の結果を得るために微妙な精度を必要とします。

また、ダッチワイフに接着剤を塗る前にきれいな布を用意してください。 TPE接着剤を塗布したら、引き裂かれた部分を貼り合わせ、余分な接着剤を絞り出します。清潔な布で拭き取り、修復された領域ができるだけ滑らかになるようにします。

修復できる高級ダッチワイフは多くある

TPE接着剤を使用してセックス人形を修復する際に注意すべきもう1つのことは、余分な接着剤を指で拭かないようにすることです。 TPE接着剤は速く固まるため、指で触れると不要な跡ができ、セックスドールの肌の滑らかさが損なわれます。

さらに、同様の方法でリアルドールの顔の切り傷を修正できます。ただし、さらに練習が必要です。完璧に仕上げないと、お顔の滑らかさを出すことができません。

しかし、ラブドールの顔に損傷がある場合、あなたができる最善のことはあなたのリアルドールのために新しい頭を買うことです。それはあなたにかなり高価な価格を引き起こしますが、あなたのダッチワイフは新品同様に見えるので、それはそれでも価値があります。セックスドールの頭の最も本物のブランドは多かれ少なかれ400ドルかかります。これは、あなたのラブドールがもたらす利点と独特のルックスを考えると、すでに優れた掘り出し物です。


aleks30
63, Põlva, Eesti

Maailmaturu hinnatõus koos ostujõu kiire suurenemisega siseturul tõj kaasa toiduainete umbes 15%-lise hinnatõusu.Tallinnas oli näiteks 1936.aasta keskmine võihind 16% kõrgem kui aasta varem,sealiha kallines 59%,vasikaliha 27%,lambaliha 21%,nisujahu 38% jne ( Jansson jt 1937:43).Elatusmaksumus tõusis 11,3 %.Suurenes investeerimisakriivsus,ületades 1936.aastal kaks kord surutise-eelse kõrglonjuktuuri taseme.Aastaid 1935-1938 võib vaadelda Eesti majanduse ,,kuldajana'':kasvasid nii toomine kui ka elanikkonna reaaltulud ja säästud,vähenes tööstus ning suurenes ülgine majanduslik aktiivsus.Eesti tööstuse areng oli märkimisväärne ka muu maalimaga võrreldes .Rahvasteliidu sekretariaadis majandusanaüütikuna töötanud ning hlljem New Yorki Colombia üiikooli ja Pricentoni ülikooli korraliseks majandusprofessoriks tõusnud maaimamainega eesti majandusteadlase Ragnar Nurkse andmtel kuulus Eesti nende 12 riiigi hulka,kus tööstustoodang suurenes aastatel 1929-1938 rohkem kui 3,3%:NSV LIit 313%,Jaapan ja Läti 75%,Kreeka 65%,Soome 56%,Iirimaa 49%,Eesti ja Rotsi 46%Tšiilli 37%,Taani 36%,Uus-Meremaa 35% ja Rumeenia 33% (Nurkse [1944] 2017:256) Tõsi,ta möönab,et võrdlevad andmed selliste samuti kiire indusriliseerimiga riikide,nagu Argentiina,Austraalia,Brasiilia ja India kohtapuudubad.

Struktuursed nihked tõõstuses

1)Tsaar-i Venemaa pärandatatud suurtööstuse hääbumine;

2) suure depressioni ajal ja selle järel süvanenud suunatus siseturule ning seetõttu ka kskmiste ja väikeettevõtete uus ,,hingamine'';

3) indrustialiseerimise idee võidukäik 1930.aastate keskpaigast;

4) eelmisega seotult kodumasinate ressursside laienev kaustuselevõtt ja eeskätt just sellega seostuvad strukutuursed nihked;

5) väliskaubanuse ümberorienteerumine Venemaalt muudele riikidele ( seda loomulkult mitte üknes tööstustoodangu puhul;

6) riiklku ettevõluse arendamine;

___________________________________________________

 Neis ühi või teist protsessi oi on juba eelpool käsitletud,mistõttu järgnevalt peatutakse lähemat vaid tööstuse üldistel sturktuursetel arengusuundadel.Põhliselt on need seotud maailmamajanuses toimunuga ja selles mõttes käis Eesti kas patamatult või teadlikult suuresti ühte sammu üleimse peavooluga.Töötajate arv ja toodang kasvasid ennaktempos väike-ja kesktöösuses ,mis olid suunitletud…


aleks30
63, Põlva, Eesti

Ainuult väliskaubanduse kaudu on vöimalik sisemisi loodusvaru kasutada kaugelt üle selle määra,mis oleks tingitud ainult sisemisest tarvidusest.Ilma väiiskabanduseta muutuks suur osa meie kuituurmaast ja kaugelt suurem osa meie põlevlvilademeiest,metsajuurdekasvust jne,täisesti väärtusetuks.Edasi kaotaksid ka suured reaalkapitalid- vabrikud,maaparandused.raudteed,sadamad jne tunduvalt oma senisest väärtusest rahva jõukuseallikatena.Eksportkaubatootjaete töö,kaubalasevastiku tegevus välismaa teenistuses,hotellide sõidukite ja teejuhtide tenused välismasisile turistitele,omavad rahvamajaduslikku tähtsust vaid selle kaudu,et võimaldab importi.Import on seega peaasi ja eksport esineb ainult abinõuna selle võimadaimiseks.Tähtis on seepärast alati pidada meeles,et import on primaarne,eksport aga sekundaarne nähtus.Mitte selles ei seisne väliskaubanduse kasulikkus rahvamajandusele,et saadakse võimaikult rohkem välisvaluutat või kulda,vaid selles,et saadakse välismaalt võimalikult rohkem kaupa.Riiklik sekkuine ja eestkoste intreventsionimi kujul tähendas ka riigi suurenevat sekkumist ettevõtjana majanduselli.Majanduslik tõus väljengus riiklikes investeeringutes tööstuse mitmesse võtmeharusse,eelkõige põlevkivi-,turba-ja tselluloostöösutusesse,Ja üldse,1930.aastate keskpaigast võib täheldada sihipäst suundumust indrustialiseerimisele,mida iseloomustab eelkõige tööstues hõivatute hulga plahvatuslik kasv.Osali oli riiklika sekkumise tugavnemine paratamatu,sest erasektoril nappis kapitali,väliskapitaiile aga kugi suuri lootusi panna ei saanud-ehhki väliskapitali osatähtusust on tolle aja Eesti tööstuses hinnatud isegi poolele-,sest 1930.aastaid iseloomustas tervikuna üldine taandumine kapitali rahvusvahelises liikumises.Tõsi,sel ajal tehti mitmeid olulisi väliiskapitali otseinvesteeringuid Eesti majandusse,eelkõige põlevkivitöösusesse.Riikliku sekkumise tõttu suurenes järsult tähelepanu looduresside ( maavarad,mets,Narva jõe hüdroenergia) kasutuselevõtule.Nii või teisti kujunes alates 1930.aastate keskpigast Eesti majanduse arenguveduriks tööstus,kuid mingist suurejoonelisest industrtaliseerimisest rääkida oleks ilmselge liiadus.Kui aastatel 1922-1937 suurenes põllumajandustoodang püsihindades lineaarse suunumusena väljendatuna keskmiselt 2,0% aastas ( turutoodang keskmiselt 5,2% aastas),siis tööstuse bruto-ja netotoodang vastavlt 3,1 ja4,9 % aastas.Ekspordi aastakeskmine juurdekasv oli seejuures 4,3% (Eesti majanduslik arengisesivuse kestel 1939:8).Ekspordi suunamiseks moodustati monopolset koondist,nagu Eesti Lihaeksport,Eesti Munaeksport ja Võieksport.Samal ajal hakkas ekaport…


← eelmine 1 2 3 4 5 ... 7183 järgmine
Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.