Päevikud


vähem kui päev tagasi
aleks30
62, Põlva, Eesti

....Peale selle endiselt oli päevakorras Eesti riigile de jure tunnustus saamine,Rahvusvaheine õigus võimads ka sellist tõlgendust,et kõik Rahvasteliidus uue riigi vastuvõtnise poolt hääeltvad riigid annavd sellele ühtlasi automaatselt de jure tunnudtuse.Eest taotlus lükati 1920.aastal tagasi.Täieõigusliku liikmelisuse asemel sooviti osa võtta Rahvasteliidu tehnilste komionide ja orginistsioonide tööst.Murdepunktiks Eesti rahvusvahwlisel tunnustamisel saab pidada 24.jaanuarili 1921.toimunud Entente'i Ülemnõukogu.mil liitlased ( eelkõige Itaalila,Pantsusmaa ja Suurbritannia) otsutasid Eestit de jure tunnustada-olles näinud,et Venemaa kodusõda lõpes bolševike võifuga.USA omalt pooli küll protesteeis niisuguse otsuse vastu.Teise katse Rahvasteliidu liikmeks saada tegigi Eesti juba samal 1921.aastal ja seelord võeti 22.septembril liikmeks nii Eesti,Läti kui ka Leedu.Peale julgeolekugarantii ja rahvusvahelise ytunnustuse  oli Rahvasteliit ka oliline välis poliitilse suhtluse ja teabe hankimise koht.Väga aktiivseks osaluseks ei ei inimesi ega raha,kuid Eesti oli kohal Rahvasteliidu täiskogudel ja osales ka Rahvasteliidu autonoomsete osade,Rahvusvahelise Töökonverensi jts tegevuses.1931.aastast oli Eestil Genfis alaline esindus Rahvasteliidu juurs.Eesti esimene leping registreeriti Rahvasteliidu sekretariaadis juba enne Eesti liikelisust,see oli 20.juulil 1920 Suurbritanniaga sõlmiutud ,,kaubaleping''.Rahvasteliiduga kaasnes Eestile ka probleeme:nimelt oli Rahvasteliit otsustanud,et väikeriigid,kes olid I maailmasõjas alasid juurde saanud või selle sõja kaotanud,peaksid sõlmima Rahvusteliiduga nn vähemuste lepingud,milllega tagataks vähemusrahvuste õigused ja võrdsus teiste kodanikega,Seda nõudis Rahvasteliit baltisaksa aadlike õhutusel nüüd ka Eesilt.Eesti lleidis,et vähhemusrahvuste õigused on tagatud juba 1920.aasta PS-ga ja ta ei pea vähemustelepingut sõllmima,kuigi see oli seatud 1921.aastal üheks Balti riikide pääsemisel Rahvasteliitu.Pärast pikki vaidlusi ja läbirääkimisi esitas Eesti siiski 17.septembril 1923.deklaratsiooni vähemuste kohta.Baltisaksa vähemus hoidis Eestiit Rahvasteliidus tegevuses ka muude asjadega.Näiteks esitati mitu petitsiooni küsimuses,kas maareformiga aadlit võõrandaud maa eest oleks pidanud maksma kompensatsiooni.Balti aadlike petitsioonid lükkas Rahvasteliit…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...ajakirjanik ja kirjastaja Eduard Virgo ( Virk; 1878-1938),jurist ajakirjanik ja poliitik Jaan Tõnisson,teatrijuht Karl Menning (1874-1941),sotsiaaldemokraadisit poliitik ja ajakirjanik Martna (1860-1934) ning Ferdinand Kull (1884-1957) said Eesti esimeste diplomaatidena 1917.aasta detsembris laiade volitustega mandaadid,nõutamaks tunnustust välisriikidelt.Näites Pusta tegutses selle ülesande täitmiseks Inglismaal,Prantusmaal,Itaalias,Belgias ja Hollandis.Ühes riigis võis töötada mitu delegeeritut:nii olid PIip ja Virgo Inglismaal,Prantsusmaal ja Itaaiias.Viimati nimetatud riiigid tunnustasidki 1918.aastal Eesti Ajutist Maanõukogu kõgema suveräänina de facto.Eesti esindajana tegutses 1918.aasta alguses Petrogradis ka õigusteadust õppinud aakirjanik Julius Seljamaa (1883-1936).Helsingis viibinud luuetaja ja poliitik Gustv Suits (1883-1956) oli 1918.aasta suvel välisdelegatsiooni liige arhivaarina.Välisdelegatsioonig pidi liituma ka Jüri Vilms,kelle,teel Soome teadmata kaduma jäämise ja hukkamise aajaolud on tänapäevani välja selgitamata.Peale ametliku delegatsiooni leidus omaalgatuslikke dpilomaate,kellest aktiivseim ja muidu silmapaistvaim oli Alekaadner Kesküla (1882-1963).Eesti riiigi de facto ja de jure taoleti üksikutelt riikidelt,aga loodetti saavutada ka teise välisdelegatsiooniga ,s.o Pariisi rahukonverentsile saadtud ja Jaan Poska juhitud nn rahusaatkonna tegevusega..Pariist tulid de jure tunnusutusega tagasi Soome ja Poola,Balti riigid jäid sellest ilma.TÜ rahvasvahelise õiguse professori Ants Pjjbu sõnul Vene keisririigi lagunemisel sündinud uute iseseisvate riikide õigus iseseisvusele ja omariiklusele Veemaa Nõukogude Vabariigi 2.(15) oktoobri 1917.aasta dekreedist,mille alla seni kuulutud.See seisukoht oli ka Tartu rahuläbiräälimistel Eesti delagatsiooni ideeliseks aluseks.Niisiis ei lähtutud Eesti ennesmääramine ei ideelises ega praktise teostamise mõttes Ameeika Ühendriikide presidendi Woodrow Wilsoni (1856-1924) 14.-st teesist pärit enasemääramiise doktriinist,vaid rahvaste enesemääramisõiguse stalinitlki -leninlkust variandist.Tartu rahuleping 2.veebruarist 1920.tähendas nii Eestile kui ka Nõukogugde Venemaale esimest rahvusvahelist tunnustamist ja oli üldse Eesti Vabariigi esimene rahvusvaaheline leping.Teised riigid,erti Euroopas,piirdusid aga  kõigi kolme Balti riigi olukorda liiga ebakindlaks ja majanuslikult…


20.02.2020
ELU10
30, Tallinn, Eesti

vanu fotod  EESTI NKU NOORSOOTEATER NOORTE ELU enne bändi loomist NOORTE X  X X VIDEOD 2007 SEPTMBER NOORTE ELU EESTI NUKU NOORSOOTEATER


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Kohalike täitevvõimuorganite ehk valla-ja linnavalitsuste õigusi suurendati kohalikke elaninikke esindava volikogu arvelt.Haldusterritoriaalse reformiga muudeti alevid sama nimega linnaseks ( vaid Võõpsu slev liideti Räpina vallaga) ja linnad jagati omakord klasiidesse.Tallinn pealinnana jäi eraldi klassi.1937.aasta PS sätestas kohaliku omavallisuse kohta:,,Kohaliku valitemisala korraldamine ja kohalike elualade arendamine toimub seaduse alusel kohalike omavalitsuste kaudu.''Kohalike omsvalitsuste nimkirja enam ei sätestatud,kuid nähti jälle ette teise kohaliku omavalitsuse tasandi ehk maakonna loomimine.PS-st oli välja jäetud ka võimalus teostada kohalikku võimu riigi eriasutuste kaudu.Kohaliku omavalitsuse õigust uurinud Vello Olle hinnangul võib seda regulasioooni pidada varasemetega võrreldes läbimõedumaka ja süsteemsemaks ning need sätted ei olnud ka iseenesest demokraatia põhimõttega vastuolus.1938.aastal andis president dekreedina välja maakonnaseaduse.Maavolikogu liiikmeid ei valinud rahvas,vaid valla-ja ilnnavanemte täiskogud.1934.aastal sisse viidud Maavanem oli ühelt poolt maaomavaltsuse juht,teiset poolt riigi esinaja maakonnas ja allus oteselt siseminitrile.Peale selle säilis valiususe juba 1934.aastal sisse viidud õigus kinnitada ametisse omavalitusjuhte,reguleerida omavalituste töökorraldust jm.Omavalitsuse pädevuses olevate ülesannet hulk uute seadstega pigem kasva,ehhki neile laekuvad maksud jäd peaaegu endisks.Riiklik järelvalve omavalitsuse tegevuse üle muutus ajavahemikus 1918-40 järjest tugevamaks Kui aastatel 1918-34. toimus järelevalve kohaliku kontrolli põhimõttel ehk järelevalveintantsid pidid kohalike omavalitsuste õigusvastaste aktide tühisatamiseks pöörduma haldukohusse,siis 1934.aastal mindi üle keeluprintsiibile.See tähendas,et järelvalveoogan võis oma keelva aktiga tõkestada teatud tähtaja jooksul kohalku omavalistuse õigusakti jõustumise.Keeluprintsiip säilis ka1938.aasta reformi järel.

,, HALDUSÕIGUSE JA PROTSESI ÕPETAMINE NING TEADUS TARTU ÜLIKOOLIS 1920-40.''Ddsti Vabariigi algusaastail pidi haldusõiguse õppejõu puudumise tõttu seda ainet õpetma riigiõguse professor Nikolai Maim.1923.aastal kanideeris TÜ haldusõiiguse orofessoiks koos kahe teise kandidaaga Bdapesti ülikooli eradotsent ,ungarlane Istvan Cskey (1889-1963).Ta oli õppinud Kolozvari ( praegu…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Õiusriigis ei teguse riigiasutused omatahtsi ja meelevldselt või ülemate suvaliste korralduste järgi,vaid õigusega seatud piirides.Nagu on märkinud 1932.aastal TÜ-s doktorikraadi kaitsnud ning aasta hiljem haldusõiguse professoriks saanud Artur Tõeleid-Kliimann,oli ,,Eesti põhikord rajatud kindalt sõnastatud õigusriiiklikele põhimõtteile.Selline põhikord nõuab,et iga õguslku küsimuse lahandamisel lähtutaks Põhiseadusest.''Riigi-ja kohaliku omavalituse asutuste korraldust,nende pädevust,õigusi ja kohustusi ning õiguslikku tähenust omavate otsuste või toimingute tegemist,aga ka nende suhtlemist isikutega,samuti isikute õigusi ja võimalusi end kaitsta riigi omavoli vastu reguleeerivad haldusõigus ja -protsess,mida Eesti Vabariigi algusajal nimetati veel adminstratiivõiguseks a -protsessiks.1930.aastateks oli eesti õiguskeel jõudnud haldusõiuse terminini.Vabariigi algusaastail lähtuti valitsusorganisatsiooni asjus endiselt Vene keisririigi seadusest,haldusõiguse  ja - protsessi sisulided põhimõttd seati aga järk-jätgult alusele,millel põhines tollal modrnne läänelik haldusõigus.Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seadusega 1929.aastast moderniseeriti ka valitsusorganisatsioon.Nii tollase haldusõiguse teaduslku seisu kui Eestis kehtinud haldusõiguse ja -protsessi juriidilese analüüsi leiab Artur Tõeleid-Kliimanni põhajalikusst doktoriväitekirjast ,Admintratiivakti teooria''(1932).Uus haldua-ehk adiministratiivmenetluse seadus kehtestati presidendi dekreediga 30.detsembril 1935.Selles oii reguleeriud ametiasutustes menetluse algatamise ja läbiviimise kord, tõendamine,ametnike pädevus ning ,,kabamine ametiastmelises korras'' ehk vaidlusmenetlus.Kohaliku halduse teostamisel järgiti nn riikliku omavaliususe põhimõtet ,käsitedes kohalikku omavalitust riigihallduse osana,millle ülesanne oil riigivõimu teostamine kohapeal.1920.aasta PS-s oli oli see põhimõte määratletud järgmiselt:,,Omavalitsuse kaudu teaostab valitsemist kohal riigivõim,kuivõrd seaduses selleks ei ole loodud eriasutusi.''Ka kohaliku omavaitsuse puhul tuleb rääkida Vene keiririigi pärandist,sest 1866.aasta vallaseadus,mis reguleeris kohaliku omavalituse korraldust maapiirkondades,kehtis muudatustega veel kuni 1938.aastani.Alles 1937.ja 1938.aastal võeti vastu uued aktid:vallaseadus,linnaseadus ja maakonnaseadus.Eestis oli kaheastmeline omavalitsute süsteem:esimesel tasandil,vallad,alevid ja linnad ning teisel tasandil maakonnad.Kohalikke elanikke esindas volikogu.Täidesaatva võimu organid olid vastavalt valla-,alevi,-lnna-või maavalitssed,mis koosnesid selle juhist,näiteks vallavanemast…


17.02.2020
Enya
41, Pärnu, Eesti

Sa tead, et oled eestlane kui sa:
1. Kasutad sõna “normaalne” kui midagi on hästi.
2. Külastades välismaal elavaid sõpru võtad kaasa Kalevi šokolaadi.
3. Oled laulupeol osalenud vähemalt korra, kas esinejana või pealtvaatajana.
4. Sa tead, et saunas käimine on 80% ajaviide ja 20% pesemine.
5. Tunned uhkust Skype üle (see on ometigi Eesti firma).
6. “Kohuke” kuulub sinu menüüsse.
7. Deklareerid oma makse internetis nagu kõik moodsad inimesed.
8. Sa uskusid väiksena, et lätlastel on kuus varvast.
9. Oled veendunud, et Eesti on strateegiliselt väga hästi paigutatud.
10. Oled vähemalt ühe suve veetnud Saaremaal, Hiiumaal või mõnel muul väiksemal saarel.
11. Oskad tsiteerida filme “Viimne reliikvia” ja “Siin me oleme”.
12. Sa sülitad kolm korda üle vasaku õla, et kõik hästi läheks.
13. Sõnad nagu “veoauto”, “täieõiguslik” või “jää-äär” on sulle kergesti hääldatavad.
14. Sulle meeldivad julged sõnavõtud.
15. Sa arvad, et pole olemas liiga palju sarkasmi.
16. Mõnikord sa jood kuuma teed sooja toidu kõrvale.
17. Sa oled pettunud, et Jaan Kross ei saanud kunagi Nobeli kirjanduspreemiat.
18. Pole üllatav kui inglise keelt kõnelevad inimesed peavad sinu nime vallatuks (Peep, Tiit, Andres [kõlab nagu undress]) või hipilikuks (Rein, Rain).
19. Sa oled käinud Soomes.
20. Sa ütled “noh” (kõlab nagu “no”) isegi inglise keeles rääkides, mis ajab inimesed väga segadusse.
21. Sa tead laulude “Mutionu” ja “Rongisõit” sõnu.
22. Sa ei arvaks kunagi, et Kreisiraadio on mõni raadiojaam.
23. Sa nõustud, et naisekandmine on tõeline spordiala (vähemalt nii kaua kuni eestlased võidavad).
24. Sinu parima sõbra tüdruksõber…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...Samas oli Riigikohus PS enda tõlgendamisel pigem konsevatiiivne ja lähtus rangelt PS sõnsstusest.Eesti Vabariigi okupeeimine 1940.aasta tõi kaasa Riigikohtu likvideeimse.Viimane istung peeti 31.detsembril 1940 Talliinnas.Nii Riigikohus ise tema võimulus teostada põhiseadulikku järelvalvet pidid kaduma Eesti õiguse areenil,kuni oli võmalik taastada iseseisev Eesti Vabariik.Peale üldkkohtute oli ka erikohtuid,näiteks välikhtud ja aõjaväekohtud oma kohtumenetluse korra ja karistusseadustikega,samui priisikohus.Arrutluse all oli ka võimalus seada sisse eraldi noorsookohtud,kes oleks tegelenud alaealiste vastu esitatadud süüdistustega.Nende erikohtute sisseseadmiseni ei jõutud.Kohuteks ei saa pidada vaeslastekohtuid,mis olid asutatud juba Rootsi valitsuse ajal 17.sajandi ja tegelisid ka 20.sajanil Eesti Vabariigis eestkoste asjadega.Ehhki nime poolest kohtud,olid need olemuselt haldusorganid.Sama lugu oli vallakohtutega maal,mis muutusid kohtutest pärandvarade hooldamise,hoolekande ja eestkostega tegelevateks haldusasutusteks.Ka aastatel 1920-26 tegutsenud 12 hoolekandekohut suuremates linnades olid samasugused järelvalveasutused,mille võimkonnas olid eestkoste-ja hoolekande asjad,mille väärtus ületas 100 000 marka.Õiguse toimimise eest hoolitsevad peale kohtute ja halusorganite ka muud institutsioonid.üksikisiku õiguste kaitsel täidavad eriti tähtsat rolli advokaadid,kes pasavad osutama õigusabi.Eesti Vabariigis tegutses advakatuur pärasr revolutsiooni-ja sõjaaja segadusi 1919:aastast jälle vaba elukutse esindajaid ühendava iseseisva kotporisatsioonina,mida juhtis vannutatud advokaatide nõukgu.Advokaate oli eeslastest juristide seas juba enne I maailmasõda võrdemisi palju ja nad paisid silma nii üädise ühiskodliku aktiivsuse kui ka näiteks õigusalase rahvavalgususliku tegevusega.Esimsed eestikeelsed õigusajakirjad ilmusid juba enne eestikeelse ülikooli või Eesti riigi rajamist.Aatatel 1909-14 Peterbuis ,Tallinnas Tartus välja antud ajakirjad Seadus ja Kohus,Õigus ning Õigus ja Kohus olid omapärased õiguabivahendid,mille kaudu nooed eestlastest advokaadid püüdsid oma rahva hulgas levitada õigusteadmisi ajal,mil seadused jms olid kättesaadavad vaid vene ja saksa keeles.1920.aasta 1.jaanuaril oli suur osa advkaatidest veel Vabaussõajas nin…


17.02.2020
ELU10
30, Tallinn, Eesti

2007 aastal vanu fotosid aastast leitud ja vana video kui meie tuli 1.esimene konsert 2007 1.detsembril NOORTE X X X

GALERII FOTOD

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2020

VIDEOD

1KONSERT 1.DETSEMBER KUI MEIE SAI ALGUSE

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VIDEOD NOORTE LASVASTUS 2008

2009 VÕITIS NOORTE BÄND EUROVISIOON VENEMAA MOSKVAS

2008 EUROVISIOON OLNUD NOORTE MEIE BÄND 

KUI TAHATE TEADA PALJU OLEME KIRJUTANUD NOH MINA

400 OLEME KIRJUTANUD NOORTE PLAADILE

MINGE VAATAKE OMA NUTI TELEFONI KUS SAAB MAKSTA MINULE KUI TEIL KELLEGIL SOOVI ON ON OSTA NOORTE X X X NOORTE X X X NOORTE X X X ÕUDUS LOVE ARMASTUS JA TUURI PLAATE KONSERTEID JA 2014 

2015 2019 2020 VEEL PLAATE


svaio
23, Liberia, Costa Rica

Most importantly, buy MUT coins is not a easy thing. The logistics here are not really integrated into modern college football. The country's top recruits will be officially committed before you arrive on campus. That means he will have to move and stay for a year. You might think I read too much here, but only if it's Madden .

Most importantly, if the manager agrees to QB recruiter to start work, it will provide sufficient reasons to give up the transfer, so that the recruiter can be transferred without sitting down. Instead, your character decides to stick with it and try to get to work. A noble but timid decision.

Four years have passed since I left the office. It's impossible for things here to become unbelievable. Apparently, the former No. 1 rookie and four-year rookie were injured between the team's last game and the college football playoffs. Now it's up to you to lead your team to the national championship bed and victory.

Not only have you been on a coaching team that seems to lie to Rate user for four years, but you have never started playing in those four seasons. Not only that, you've never even seen the field. That's right. Backup QBs for large programs never take time.

On the surface, it doesn't sound ridiculous, but college football isn't NFL. In the second half, there are often reserve or even three line QB situations, especially when you play for the national team, you usually have…


aleks30
62, Põlva, Eesti

...  1920.aasta PS järgi riigikohtuniud ametisse Riigukou.Teiste kohtunike ametiss nimatamine oli Riigikohtu pädevuses,kui nad ei olnud seaduse järgi valitavad.Kordr,et Riigikohus valib ja nimetab kohtunikud,kritiseerisid mitmed poliitikud,nende hulgas ka Konstatin Päta.Ta leidis,et nii on esimese ja teise astme kohtunikud seatud Riigikohust sõltuvussse ja nad ei saa olla iseseisvad oma otsuste langetamisel.1933.aasta PS muuatused andsid kohtunike nimetamise õiuse tiigivanemale,1937.aasta PS presidendie.Samas oli tema valik piiratud Riigikohtu esitatud kandudaaditega.Riigikohtu loomisest saadik oli küsimus selles,kas Riigikohus peaks asuma Tartus või Tallinnas.Konstantin Päts pooldas algusest peale Talllinna,ka 1927.aastal taas üles kerkinud vaidluses.Riigikohtu esimees Kaarel Parts,et Riigukohtu asumine Tallinnas võib mõjutada eriti halduskohtupidamist,karta võis ka Riigikohtu kaasamist erakonade poliitilsse võtlusse ja kõrgeima kohtu allutamist Riigikhtule.Sellest ajast sümboliseeris Riigikohtu asukoht Tartus kohtuvõimu sõltumatus..Seetõttu oii eriti tähendusrikas Riigikohtu üleviimine Tallinna 1935.aastal,mis tähedas teatud määral ka kohtuvõimu sõltumatuse piiramist,kuigi mitte enam Riigikohtu poolt.Partsi sõmul oli Riigikohtu nii kiire üleviimine Tallinna tõlgendatavpoliitilse võimu soovina Riigikohut pollltiselt ,,ense abiks'' kasutada.13.juunil 1934 kehtestati ka kohunikele vanuse ülemmäär:,,Riigikohtunikud,Kohupalati vanem esimees,osakonna esimees ja liikmed võivad ametis olla kuni 70 aasta vanuseni,kõik teised kohunikud aga ka kohtu-uuiad kuni i 65 aasta vanuseni.''Toomas Anepaio on leidnud et Riigikohus sel ajal toimunud kohtnike põlvkonna vahetus oli osaliselt tingitud loomulikust protessist,osallt uuest vanusepiirist.Uurides madalamate astmete kohunike amitisse nimatamist,leidis Hannes Vallikivi,et kuna 1938.aastast lubas seadus presidendil nõuda kokku kuuse kohtuniku või kohtu-uurija kandidaai esitamist,suurendas see täitevvõimu osutusvõimu kohtunikkonna kujunamisel-valikusse sattus rohkem kandudaate.Praktkas kasutas Kontantin Päts Vallikivi hinnangul oma suurenenud võimu aga vaid ühel korral.Eesti Vabariigi kohtutele oli võrreldes teiste kaasaegsete riikide kohtutega antud küllalt kaugeleulatatuv kontrolliõigus põhiseaduslikkuse jäelvalvel.Erinevaalt Austriast…


← eelmine 1 2 3 4 5 ... 7313 järgmine
Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.