KasutustingimusedRate.ee teenus on tasuta (v.a. lisateenused) ja selle kasutamine toimub "nagu on" põhimõttel. Rate.ee omanikud ei vastuta saidi kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Rate.ee omanikud jätavad endale õiguse muuta reeglid vastavalt vajadusele, muudatused kajastuvad siin lehel.

Neil, kes pole nõus Rate.ee reeglitega, palume mitte kasutada Rate.ee lehekülge. Selle reegli rikkumisel tekitatava võimaliku kahju eest vastutab kahju tekitaja täiel määral. Virtuaalne raha ehk krediidid, mis jääb blokeeritud kasutaja kontole, tagastamisele ei kuulu. 

Juhul, kui Rate.ee omanikud ei taha osutada teenust konkreetsele Rate.ee kasutajale, võivad nad vaidlusaluse konto blokeerida, kusjuures blokeerimise põhjuse selgitamine pole kohustuslik.

Saiti kasutades on keelatud oma ankeedis esitada võõra inimese isikuandmeid ning valeandmeid. Iga kasutaja võib omada vaid üht kontot. Korduvad kontod blokeeritakse ette hoiatamata.

Keelatud on postkastide kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, kommentaaride, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms.

Keelatud on rõvedasisuliste, ähvardavate või solvavate kirjade ja kommentaaride saatmine postkasti, foorumisse või Rate.ee kasutajate piltide kommentaariveergu. Keelatud on rõvedate, kedagi solvata võivate või ebaeetiliste kasutajanimede loomine. Samuti edastada usupropagandat, rassistlikku propagandat või muud ebaeetilist või seadusega vastuolus olevat. Rate.ee teenuseid kasutades tuleb jääda viisakaks teiste kasutajate vastu.

Keelatud on piltide, kontode vaatamine jne programmide ja skriptide abil.

Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Rate.ee kasutajate privaatsust ja võimalust saiti mugavalt kasutada.

Reeglite rikkumise korral vastavalt rikkumise raskusastmele kohaldatakse rikkujale karistus. Väga kerge tahtmatu rikkumise korral võib kasutaja saada moderaatori poolt hoiatuse. Moderaatori märkus või hoiatus ei kuulu vaidlustamisele. Raskemate rikkumiste korral Rate.ee reeglite vastu blokeeritakse kasutaja konto ilma ette teatamata ja tagasisaamise võimaluseta.

Andmete kasutamine

Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Rate.ee omanikule nõusoleku töödelda kasutaja poolt Rate.ee saidil avalikustatud informatsiooni, sh saidil olevat/olevaid pilti/pilte ning muid isikuandmeid.

1. Rate.ee omanike poolt teenuse osutamise eesmärgil.
2. Rate.ee omanike poolt teeninduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, sh selleks et pakkuda kasutajatele personaalsemaid, mugavamaid ja uuenduslikke lahendusi nii Rate.ee omanike poolt kui ka Rate.ee koostööpartnerite kaudu.
3. Rate.ee omanike omadel eesmärkidel tingimusel, et kasutaja andmete, sh piltide, kasutamine ei ole vastuolus üldkehtivate eetikanormide ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.

Kasutades Rate.ee teenust või rakendust, mis eeldab kasutajaga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele (sh ka väljaspool Rate.ee omanikega samasse kontserni kuuluvad ettevõtetele), kes on seotud konkreetse teenuse osutamise ja/või vahendamisega, on kasutaja eelnevalt nõustunud enda kohta andmete, sh piltide ja muude isikuandmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks. Eelnimetatud nõusoleku tagasivõtmist loetakse ühtlasi ka kasutaja sooviks loobuda selle teenuse kasutamisest.

Rate.ee omanikud garanteerivad, et ei avalda sinu Rate.ee saidil olevat/olevaid pilti/pilte ka muud sinu poolt avalikustatud informatsiooni online või offline väljaannetes, mis rikuvad Eesti Vabariigi seadust

Käesolevate reeglitega nõustudes on kasutaja andnud Rate.ee omanikele nõusoleku saata Rate.ee kasutajatele enda või koostööpartnerite reklaami sisuga teateid kasutajate Rate.ee postkastidesse ning saata Rate.ee firma infot Rate.ee kasutajate meiliaadressile. 

Rate.ee omanikud garanteerivad, et ei jaga ega edasta Rate.ee kasutajate meiliaadresse või andmeid, sh ka Rate.ee saidil olevat/olevaid pilti/pilte teistele, välja arvatud eeltoodud punktis (2.) toodud eesmärkidel

Piltide lisamise kord

Pornograafilised ja erootilised pildid on keelatud. Piiri, kust alates pilt või poos on liiga erootiline, määravad moderaatorid. Keelatud on rõveda või kedagi solvata võiva sisu ja allkirjaga pildid. Lubatud ei ole pildid, mis oma iseloomult on seadusevastased, õhutavad rassismi, vaenu või vägivalda (nt. relvaga kellegi pihta sihtimine).

Keelatakse narkootikume eksponeerivad või alkoholi/suitsetamist seadusevastaselteksponeerivad pildid. Moderaator võib pildi keelata, kui pildilolija on silmnähtavalt purjus, alkohol/sigaretid on ilmselgelt pildi peategelased või pilt koos pildi allkirjaga õhutab alkoholi/sigarette tarbima. Kanepilehe kujutis pildil või pildi all on narkootikume propageeriv. 

Keelatud on lastepildid. Lastepildiks loetakse alla 16 aasta vanuse inimese pilti.

Keelatud on pildid, mis sisaldavad reklaami pildis või pildiallkirjas, reklaamiks loetakse ka äriettevõtte või fotovalmistaja (s.h. pildi töötleja või töötlemisega tegeleva grupi) logo pildi äärel. Kui Rate.ee kasutajakonto nimi ja konto ise ei sisalda reklaami, siis on lubatud selle konto nime näitamine pildil ja pildi all nii omanikuna kui ka valmistajana/töötlejana, niisama kirjutatuna kui ka vormis "made by..." Nii piltidel kui ka pildiallkirjas on keelatud kasutada copyright märki ©. 

Ühte ja sama pilti tohib lisada kontole vaid ühe eksemplari. 

Keelatud on autorikaitse alla kuuluda võivate (näiteks modelliagentuuri piltide), samuti võõraste piltide lisamine. Keelatud on pildid, kus figureerivad isikud, kelle eksponeerimiseks pildiomanikul puuduvad vastavad õigused, samuti on keelatud enda pildile lisada autoriõigustega kaitstud detaile (tausta, logosid jms.). Keelatud on lisada pilte, kus pole peal inimesi, näiteks pilte lilledest, loomadest jne.

Autoriõiguste rikkumise kahtluse korral palume pöörduda kasutaja poole, kes on pildi Rate.ee-s avaldanud. Kui kokkulepet ei saavutata, kirjutage kasutajatoele, lisades kirjale kopeeritud kujul oma eelnenud kirjavahetuse tervikuna pildi avaldajaga (k.a. kirja saatjate nimed ja kirjasaatmise kellaajad kirja päises). Kui leiate, et Teie pilti on kasutatud ilma loata, siis palume edastada rikkuja konto aadressriba koos märkega "rikkuja" ja kontoomaniku konto aadressiriba märkega "konto omanik". Kindlasti lisage kirjale asjasse puutuvate piltide ja kontode lingid.

Kui pildil olev inimene või pildi autoriõiguste omanik ei ole andnud nõusolekut pildi avaldamiseks ja esitab pretensiooni, vastutab tekkivate tagajärgede eest täiel määral pildi lisanud isik.

Andmed, mida saab kasutada autoriõiguste rikkuja tuvastamiseks, edastame seadusega ettenähtud korras vastavale riigiametile.Palume pilte lisades arvestada sellega, et moderaatoritel on õigus tagasi lükata ka need pildid, mis pole vastuolus ühegi eeltoodud punktiga, kuid on oma sisult või vormilt ebasündsad või võivad kedagi kahjustada.

Pildi/piltide sobivuse ja reeglitele vastavuse üle otsustavad Rate.ee moderaatorid. 


KOHTINGUD

1. Kasutustingimustes kasutatavad mõisted

Kasutustingimused – Kasutaja poolt Internetikeskkonna kasutamisel kohalduvad tingimused

Internetikeskkond – Internetikeskkond www.Rate.ee

Vahendaja – Serenda Invest OÜ

Kasutaja – Internetikeskkonna registreeritud või registreerimata kasutaja

Kaupmees – Isik, kes müüb Internetikeskkonnas kaupa või teenust

Kaup – Vahendaja vahendusel Kaupmehe müüdav(ad) teenus(ed) ja/või kaup(kaubad)

Müügileping – Vahendaja vahendusel Kasutaja ja Kaupmehe vahel sõlmitav leping Kaupmehe ja Kliendi vahel Kauba ostu kohta

Sertifikaat – Vahendaja poolt Kliendile väljastatav tõend Vahendaja juures Kauba hinna deponeerimise kohta, mille aktiveerimine annab Kliendile õiguse Kaubale

Lunastusperiood – Sertifikaadi kasutamiseks Kaupmehe poolt Müügilepingus määratud ajavahemik, millal Kliendil on õigus Kaup Kaupmehe juures Sertifikaadi vastu kätte saada

Kasutustingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi.


2. Kasutustingimuste kohaldamine

2.1. Kasutustingimused kehtivad Kasutaja poolt Internetikeskkonna (sh foorumi) kasutamisel Vahendaja ja Kasutaja vahel tekkivate õigussuhete kohta. Internetikeskkonna kasutamise all mõeldakse eelkõige, aga mitte ainult, Kasutajale võimaluse andmist Kauba ostmiseks Kaupmehelt, milleks Vahendaja Internetikeskkonnas üles seadnud vastava müügikeskkonna. Samuti mõeldakse Internetikeskkonna kasutamise alla muid Internetikeskkonnas pakutavaid teenuseid.

2.2. Vahendaja ei ole Internetikeskkonna vahendusel sõlmitava Kaupmehe ja Kasutaja vahelise Müügilepingu osapool. Müügilepingu täitmise eest, sh kuid mitte ainult Kauba kättesaadavuse ja kvaliteedi eest, vastutab üksnes Kaupmees.

2.3. Kasutustingimused kohalduvad Internetikeskkonna kasutajaks registreerunutele ja kõigile teistele Internetikeskkonna kaudu Kauba ostjatele ning muud moodi Internetikeskkonda kasutavatele isikutele. Kasutustingimustega mitte nõustudes on Internetikeskkonna kasutamine mistahes viisil keelatud.

2.4. Kasutustingimused jõustuvad Vahendaja ja Kasutaja vahel hetkel, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Internetikeskkonda kasutama.

3. Müügilepingute vahendamine

3.1. Vahendaja pakub Kasutajatele Internetikeskkonna, kus Kasutajad võivad Kaupmehega viimase poolt esitatud tingimustel sõlmida Müügilepingu Kaupmehe poolt Internetikeskkonnas väljendatud tingimustel, samuti kasutada muid Vahendaja poolt pakutavaid teenuseid. 

3.2. Müügilepingu sõlmivad Kasutajad Kaupmehega, kes vastutab informatsiooni õigsuse, Müügilepingu täitmise ning Kauba olemasolu, kättesaadavuse ja kvaliteedi eest. Kasutaja sõlmib Kaupmehega müügilepingu omal vastutusel. Müügikampaania ametlik aeg arvestatakse Vahendaja serveri kella järgi, mis ei vasta alati Kasutaja veebisirvijas või arvutis nähtuvale ajale. Vahendaja ei taga, et teenus toimib kõigil veebisirvijatel.

3.3. Kaupmehe poolt pakutava Kauba Müügilepingu sõlmimiseks deponeerib Kasutaja Internetikeskkonna vahendusel Vahendaja arvelduskontol Kaupmehe poolt määratud summa, mille laekumisega Vahendaja arvelduskontole loetakse Müügileping Kasutaja ja Kaupmehe vahel Kaupmehe poolt määratud tingimustel sõlmituks.

3.4. Müügilepingu sõlmides väljastab Vahendaja e-posti ja/või mobiilsõnumi vahendusel registreerunud Kasutajale Internetikeskkonnas valikmenüüs „Kohtingud“ Sertifikaadi, mille esitamisel Kaupmehele saab Kasutaja Kaupa tarbida või omandada. Sertifikaadile kantakse ostetud Kauba nimi, väärtus, Kaupmehe nimi, Lunastamisperiood, unikaalne Sertifikaadi kood, Kaupmehe ja Vahendaja kontaktandmed ning võimalikud eritingimused. Mobiilsõnumi teel saadetud Sertifikaadi puhul võib selles toodud andmete hulk olla väiksem, tagades siiski minimaalse info olemasolu (sh Sertifikaadi koodi), mis võimaldab Sertifikaati kasutada. Kaupmehe juures Sertifikaadi kasutamiseks peab Klient avaldama Kaupmehele Sertifikaadi koodi mobiilsõnumi näitamise teel või suuliselt edastades.

3.5. Kauba tutvustused on esitatud Kaupmehe poolt ning Vahendaja ei vastuta nende õigsuse eest. Kui Kasutaja teostab taganemisõigust Vahendajat teavitades enne Kasutaja poolt Sertifikaadi aktiveerimist, kuid mitte pärast Lunastamisperioodi lõppu Müügilepingu sõlmimisest ehk Vahendaja juures Müügilepingus näidatud summa deponeerimisest, siis korraldab Müügilepingu tagasitäitmise Vahendaja Kaupmehe eest vaid juhul, kui tagasitäitmine seisneb üksnes Kasutajale Vahendaja juures deponeeritud ostuhinna tagastamises. Muul juhul ja ulatuses vastutab Müügilepingu tagasitäitmise eest Kaupmees. Ostuhinna tagastamist saab teostatada ainult sama maksemeetodiga, millega toimus ostu eest tasumine.

3.6. Vahendaja väljastatud, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata, Sertifikaadid ei ole ühelgi tingimusel osaliselt ega ka täies ulatuses rahaks vahetatavad. Juhul, kui Kasutaja ei kasuta Sertifikaati ära Lunastamisperioodi jooksul, siis loetakse Kasutaja ja Kaupmehe vahel Müügileping (sh Müügilepingu kestuse jooksul tekkinud õigused ja kohustused) lõppenuks, kuid Vahendaja juures deponeeritud summat Kasutajale ei tagastata ja see jääb täies ulatuses Vahendajale.

3.7. Makseid ja tagasimakseid internetipankadega teostab Serenda Invest OÜ volitusel Flirtic OÜ vastavalt nende vahel sõlmitud lepingule.


4. Kasutaja õigused ja kohustused ning kinnitused

4.1 Kasutajal on õigus:

4.1.2 esitada Vahendajale ettepanekuid Internetikeskkonna kasutajasõbralikumaks muutmiseks;

4.1.3 esitada Vahendajale pretensioone Vahendaja ja Kaupmehe tegevuse kohta, arvestades siiski, et Müügilepingu täitmise eest vastutab ainuisikuliselt Kaupmees.

4.2. Kasutaja kohustub:

4.2.1. esitama Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;

4.2.2. mitte kasutama Internetikeskkonda ebaseaduslikuks tehinguks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks); 
4.2.3. hoidma Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust ning Vahendaja poolt teatavaks tehtud Sertifikaadi koodi nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte;

4.2.4. viivitamata elektronposti teel informeerima Vahendajat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel esitatutega;

4.2.5. koheselt elektronposti teel informeerima Vahendajat Internetikeskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Vahendaja poolt teatavaks tehtud Sertifikaadi koodi kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

4.3. Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Internetikeskkonnas, et ta: 
4.3.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Internetikeskkonnas võimaldatud tehinguid; 
4.3.2. on teadlik, et Müügilepingu sõlmib Kasutaja Kaupmehega ja Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul Müügilepingu täitmise eest;
4.3.3. on teadlik, et Kaupmehe kampaania kestel Vahendaja juures Müügilepingus toodud summa deponeerimine toob kaasa siduva Müügilepingu;
4.3.4. on teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Kasutaja ja Vahendaja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas; 
4.3.5. on teadlik ja nõustub sellega, et Vahendajal on õigus teostada Kasutaja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;

4.3.6. on teadlik ja nõustub, et Vahendajal on õigus edastada Kasutaja isikuandmeid Kaupmehele;

4.3.7. on teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Vahendajalt Vahendaja juures deponeeritud summalt intressi ja Sertifikaadi, sh Lunastusperioodi jooksul kasutamata jäänud Sertifikaadi, eest ülekantud summa tagastamist, v.a Kasutustingimuste punktis 3.6 kirjeldatud ulatuses taganemisõiguse kasutamisel;4.3.8. on teadlik ja nõustub, et Kasutustingimustega nõustudes annab ta Vahendajale nõusoleku saata Kasutajale kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi;

4.3.9. saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et Internetikeskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.


5. Vahendaja õigused ja vastutus

5.1. Vahendajal on õigus:

5.1.1. katkestada Müügilepingu sõlmimine ja eemaldada Kasutaja Internetikeskkonnast, kui Vahendaja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või seadusvastaselt;

5.1.2. võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal Internetikeskkond maha või selle toimimine peatada;

5.1.3. jälgida Internetikeskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgida Kasutajate poolt Internetikeskkonna kasutamist;

5.1.4. omal valikul, kas piirama või tühistama põhjusi esitamata Kasutaja Internetikeskkonna kasutamisõiguse, sh muutma Internetikeskkonnas Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldama tal uuesti registreeruda juhul, kui Kasutaja:

(i) rikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kasutaja kohustusi;

(ii) on esitanud Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel või Internetikeskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;

(iii) teadlikult ja tahtlikult levitab Internetikeskkonnas valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt või kahjustab muud moodi Vahendaja hinnangul Internetikeskkonda või Vahendajat või teisi isikuid;

(iv) käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

5.1.5. saata Kasutajatele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

5.2. Vahendaja ei vastuta ühelgi juhul:

5.2.1. tema poolt Kaupmehe ja Kasutaja vahel vahendatud Müügilepingute täitmise eest. Juhul, kui Vahendajal tekib siiski Kasutaja ees õigusaktidest tulenevalt müügilepingu vahendamisest vastutus, siis on see vastutus piiratud Kasutaja poolt Vahendaja juures deponeeritud summa suurusega;

5.2.2. kolmandate isikute poolt Internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muude Internetikeskkonnas avaldatud informatsiooni eest. Juhul, kui õigusaktidest tulenevalt kaasneb Vahendajal Internetikesskonnas avaldatu osas siiski vastutus, siis on see vastutus piiratud 50 euroga;

5.2.3. Vahendaja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kasutaja kohustatud teatama neist viivitamatult Vahendaja klienditeenindusele;

5.2.4. Kasutajale tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kasutaja Internetikeskkonna salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Vahendaja juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Sertifikaadi koodi kolmandate isikute poolt kasutamisest. 


6. Poolte teated

6.1. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ning Vahendaja vahel toimub elektroonilises vormis poolte poolt Internetikeskkonnas teineteisele avaldatud e-posti aadresside kaudu. Teade loetakse poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise poole e-posti aadressile ja sellest on möödunud 3 tööpäeva. 


7. Intellektuaalne omand

7.1. Vahendaja Internetikeskkond ja selle osad (sh kuid mitte ainult Vahendaja veebilehe graafiline liides ja müügipakkumused, pildid ja Kaupmehe kaubamärgid jmt) ning sellega seotud tarkvara, Vahendaja kaubamärk ja Tingimuste tekst ning muud Vahendaja autoriõigusega kaitstavad objektid Internetikeskkonnas on eraldi autoriõigusega kaitstud teosteks, mida ei ole Kaupmehel ega Kasutajatel õigus Kasutajaks oleku ajal ja ka pärast seda Vahendaja kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

8. Kasutaja isikuandmete töötlemine

8.1. Isikuandmeid, mida Vahendaja on saanud Kasutajalt Internetikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja/või Internetikeskkonna kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta Vahendaja juures muul viisil Internetikeskkonna kasutamise teel, on Vahendajal õigus isikuandmete kaitse seaduse mõistes töödelda käesolevas peatükis sätestatud tingimustel.

8.2. Töödeldavate isikuandmete alla kuuluvad Kasutaja nimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, pangakonto number, vanus ja tarbimiseelistused. Lisaks kuuluvad töödeldavate isikuandmete hulka Kasutaja poolt Facebook Connecti kasutamisel Vahendajale kättesaadavaks tehtavad Kasutaja foto, nimi, vanus (juhul, kui info on avatud), sugu (juhul, kui info on avatud) ning elukoha linn ja riik (juhul, kui info on avatud). Samuti Kasutaja Facebooki sõprade nimed, fotod ning elukoha linn ja riik (juhul, kui need on avatud).

 8.3. Vahendaja kasutab isikuandmeid Kasutajatele teenuste osutamiseks, edasi arendamiseks ja personaliseerimiseks. Nimetatud teenuste all tuleb mõista Internetikeskkonnas Kasutajatele kaupade ja teenuste pakkumist.

8.4. Kasutaja annab Vahendajale nõusoleku Kasutaja isikuandmete töötlemiseks käesolevas peatükis sätestatud mahus ja eesmärkidel. Kasutajal on õigus Vahendajale antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist, millega ühtlasi kaasneb Kasutaja Internetikeskkonna konto sulgemine. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.5. Vahendaja ei anna Kasutaja isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud seadustega ettenähtud juhtudel.

9. Kasutustingimuste muutmine

9.1. Vahendajal on igal ajal õigus ühepoolselt Internetikeskkonna ja teenuste arengust tulenevalt Internetikeskkonda ja Kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, sh Internetikeskkond lõpetada.  

9.2. Vahendaja kohustub teavitama Kasutajat Kasutustingimuste muudatustest ja täiendustest Internetikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu.  

9.3. Kasutustingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Internetikeskkonnas ja Kasutaja poolt nendega Internetikeskkonnas nõustumise kinnitamisest.

10. Lõpptingimused

10.1. Internetikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Vahendaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

10.2. Internetikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Vahendaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus. 

10.3. Juhul, kui mõni Kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimuste sätete kehtivust.

10.4. Kasutustingimused kehtivad Internetikeskkonna kasutamisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Vahendaja vaheliste Kasutustingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.