Päevikud


aleks30
61, Põlva, Eesti

1919.aastal anti Eestis politistes kuritegudes kohtu alla 563 isikut.Neist 554 süüasu'ju arutati välikohtutes.** Järgnenud rahuajal piirati tunduvalt välikohtute kasutamist.563-st isikist mõisteti 1919.aastal surma 214 ja vanglasse 147 inimest.202 mõisteti õigeks.Majakule esitati süüdistus 1.märtsil 1918  kümne inimese mahalaskmise korraldamises.Majak seletas,et hoopis vihased punaarmeelased tapsid kümma pantvangistatud valgevenast,sest sakslaste kätte langenud punakaartlased poodi päev varem Rakveres.Ilmselr oli Richard Majakul õnne,sest tema süüasja uurmine venis aina pikemaks.Revolvrite illegaalne toomine Eestisse jäi uurijatele teamatuks.Otsiti ja kutsuti Virumaa inimesi,et leida Majaku vastu täiedavaid tõendeid.Näib,et midagi erilist ei ilmunud.Poliitvangidens toodi vanglasse juurde Georg Kreuks,Vladimir Bogdanov,,Arnold Sommerling  jt.sissekukkunud tuntud kommuniste.Majak sai tööle vanga vabaa reziiimiga kõitekojas,mis hõlbustas salakirjadr saatmist.Ta oli kirjavahetuses eeluurimsvanglast vabanenud esseeri Martin Bleimanni ja Veera Krupskiga.Majak palus ühes salakirjas minna ,,sinna ja küsige,mida nad üleüldse teha saavad või tahavad.Niisugusel juhtumisel ,kui sellest nii pea midagi vä


aleks30
61, Põlva, Eesti

...Ta selgitab olukorda:,,Nendel,kes tänapäeval on lugenud raamatuid või vaadsnud filme luurajate tööst vaenlase tagalas,võib tekkida küsimus,miks ma ei olnud ettevaatlikum,miks ma ei peitnud kusagile kuuevoodri vahele või saapatalle vahele revolutsioonikomotee juhendit ja paroooli,pidanud meeles aadresse ilma üles märkimata?Minu tollegse käitumise mõistmiseks tuleb sisse elada nende päevade konkreetsesse olukorda.Just päevade ,mitte nädalate ja kuude.Saksamaal oli äsja tomund revolutioon!Varsti koriatakse ärs needki valvepostid,kellele seekord piiri ületamiseks pidime maksma altkäemaksu.Küllap suurem osa neist ühtneb Pumaarmeega.Eesti kodanlus pole suutnud ennat kndlustadda.Ja -üldse mida tähendab üks käputäis eesti kodanlasi,kui seisame ülemaailmse revolustiooni lävel.Punaarmee eesti üksused jõuavad Tallinna juba mõne päeva pärast.Olukord ise nagu julgustas.Kui siia lisada veel minu aastad ja asjaolu,et Jamburgis ponud enam aega läbi teha mingisugust konspiratioonnkoonikooli,siis muutub paljugi mõstatavaks.** Oma mälestustes Majak ei maini,et just tema sissekukkumine sai üheks põhjuseks kompartei tegevude keelustamsesle.Kindlasti oleks Eesti Ajutine Valitsus teinud sedama ka ilma Majaku kinnivõtmseta.Siiki nentis Majak 1975.aastal:,,Elus suuremaid või väiksemaid eksisamme tehtud on, vahel nii talitatud,et hiljem tulnud kahetseda.Kõige suuraaks veaks pean ma siiski sissekukkumist 1918.aasta novemris kodanlkus Eestis.''

Eesti Vabarigi vanglas:Majak toodi Jõhvist Rakvre vanglasse ja selt Tallinna.Tema riigivatast tegevust asus uurima Eesti Vabariigi prokurör aastatel 1918-1919 Jaan Teemant,nimakas advakaat ning Eesti Vabariigi tulevane nleljakurdne riigivanem.Majak kaitses end:kinnipeetina enne sõjaseisukorra väljakuulutamist ei saa teda anda sõjaväljakohtu alla,taskust leitud dokumendi palus keegi Jamburgis edasi anda narvalsele,keda tema Narvas ei leidnud ja nii jäigi see paber taskusse.Eestis veel kehtiva tsaariagese nuhtlusseadustiu järgi polnu ta arreteeriise hetkel veel juriidilselt  vastuav täisealine isik.Tõsi,lihtusutatud õgimõistmise protstuuriga välikohtud asutati Ajutise Valituse määusega 5.detsember 1918.Sama määruse kohaselt tuli välikohtu…


harri24
55, Pärnu, Eesti

Kuna on esinenud hulga kaebusi, et peredes üks liikmetest ei saa piisavalt tähelepanu, siis selle tarbeks on välja töötatud uus süsteem, mis taolise olukorra positiivselt lahendab. Alates sellest kuust, pereliige, kes on jäänud tähelepanuta, saab pere kasutusse järjekorra automaadi. Paigaldades elukohta automaatselt see logib end onlain süsteemi ja on jälgitav järelvalve poolt. Ühe isiku poolt järjest mitut numbrit võtta ei saa, saab vaid ühe ja kui number jääb vastuvõtule registreerimata, on see nähtav. Kuna osa peresid on lahku läinud ilma lahutus advokaati võtmata ja neil soovitud tulu on jäänud saamata, siis kogu seda süsteemi hakkavad kontrollima lahutus advokaadid, määrama rikkujatele trahviühikuid. Möödunud proovikuu on näidanud, et süsteem töötab tõrgeteta. Kaasinimese märkamine ja temale aja eraldamine ongi positiivse lahenduse saanud.


aleks30
61, Põlva, Eesti

Majaku kui vaenulst riigist tulunud spiooni tabamimine ja ajalehe Kommunst 29.novemiri number,mis kinnitas Eesti kommunistliku partei osavõttu alanud sõjas,andsid Eesti valitsusele ettekäände sulgeda ajaleht Komminist.See tähendas otsust kuulutada Eesti kommunistlik partei illegaalseks koostöö tõttu välisvaenlasega..Eestimaa Kommunistlik Partei jäi Eesti Vabariigis illegaalseks rühmitutuseks kuni 1940.aasta kevadeni.Majak kirjutas oma 1975..aasta mälestustes,et Eestimaa Ajutise Revolutsioonikomitee  juhend oli tal taskus.


aleks30
61, Põlva, Eesti

...Samas laekus ähvardavaid teateid,,et pärast Saksa vägede lahkumist algab piiri tagant Punaarmee ja Eesti bolševike pealatng.Majaku tabamine lubas nädata sel ajal Eestis veel faktiliselt legaalselt tegutsevat enamlaste parteiorganisatsiooni riigivatase ühendusena,kohe ka Eestile kallale tunginud Nõukogude Venemaa liitlasena..2.detsembril 1918 avaldati ajalehtede esikügedel valitsuse teadanaane,et punavägi on püüdnud vallutada Narva linna ning enamlaste salgad võtsid ära Pertseri.Tallinna Teataja esiküljel kirjutati samal päeval suurte tähtedega,et Ajutine Valitsus on ,,enamlaste vandenõu jälile saanud''.Kinnitati,et  Viru miilits tabas Auslandi nimelse isiku.Lehestsiteeriti konfiseetud dokuendilt leitud 16 luure - ja sabbotaaži ülesannet ja et kokkukogutud luureandmed igapäevaselt saata käskjalaga Narva komiteele.Sama informatsioon oli veel Postimehe ja Päevalehe esiküjel.Seega anti Eesti valitsuse ühes ja samas teadandes teada sõja ( Eesti Vabadusõda 1918-1920) puhkemisest ja vastupaneku korraldamisest ning,et on ,vabariigi sees äraandlik salavandenõu avalikuks tulnud,mis tahab pealetungidele abi anda ja teed tasandada,Valitsuse teadaannne kinnitas:,,Ei ole mitte raske aru saada,keda selles juhatuskrjas ,,Eesti kontreolutsionäärdeks''nimetatakse kõiki neid,kes tahavad,et meie maal õigus ja kord valitaseksid,aga mitte vägivald,hulgalised mahalskmised ja kõige kisenadvam nälg,nagu Venemaal kõiki neid,kes tahavad,et meie maa üle kõige rahva poolt vaitud Asutav Kogu valitseksks/--/.Niisugust salajse siponeerimise  ja nurga tagant tõõtavate mõrtsukate organistatsiooni või üksi riik kannada,olgu ta nii vaba ja dehokraatlik kui  tahes..Sellepärast on Ajutine Valitstus kõik abinõud tarvitusele võtnud,et seda orginiststiooni täiseti avalikuks teha ja tegelasi kohtu alla anda.,,*Analoogiline teadaanne ilmus ka 4.detsembril 1918 Riigi Teatajas nr.4 .


aleks30
61, Põlva, Eesti

Sissekukkumime ja tagajäred:Mõni päev hiljem sõtis Majak tagasi Virumaale,et seal parteitööd edendama.Jõhvi miilitsaülem Raukas arreteeris Majaku Jõhvi alevis 27.novembril 1918.Kunagisest kaupluse ärijuhit miilitasülemaks saanud Raukas käitus Majaku kinnipidamisel väga saamatult.,,Läbi otsimisel ltaskust kiri,mille olin saanud Põhjaridel  ja milles meemutati üksikasjalikult minu tegevust 1918.aasta veebruarist.See kiri oleks võimud olla mimu süüdistusakti  aluseks.Raukas hakks kohe kirja lugema.Ma ütlesin:,,Härra Rauks,,10 kuud tagai ,kui mina sel kohal olin,kus praegu olete,ei oleks ma niisugust kirja .Vaadake vaid selle kirja esimat ja viimast rida ja te näetem',et see kiri on intiimne.Dzentelmen selliseid kirju ei loe.''Raukas ulatas mullle kirja tagasi ja ma vikasin ta põleva plidi allsa''.Ent kinnipiadamisel leti Majaku taskutest,,Eesti revolutsioonkomitee''paarikümne ülesanega juhend,mõned aadrssid  parool.Äravõetud paberilehele kirjutatud luureülesanded ,nägid muu hulgas ette teaadete kogumist ,,valgeaardi''ehk Eest  Vabariigi sõjajõudude ja politse kohta.Üles tuli otsida relvalaod ja need  ,,kui võimalik,oma kätte võtta,kui mitte,siis põlema pista''.Üks ülesannetesest nõudis teadaolevate ,,Eesti kontrvolutsionääride '' ja ,,parunie''võimalusel ,,kahjutuks''tegemist.''** Richard Majaku knnivõtmne muutus Eesti Vabariigi noore valitsuse jaoks väga olulisekas.Eesti riigivõim oli sel aja väga nõrk.


31.03.2019
harri24
55, Pärnu, Eesti

Värske uudis. Homsest, alates uue kuu esimesest päevast kõigil mobiilioperaatoritel jõustub pere ühispakett- usaldus. Paketivahetus toimub automaatselt kõigile, kes rahvastiku registri alusel elavad ühel elamispinnal. Nendel, kes on oma kooselu registreerinud, automaatselt vahetatakse paketid välja usaldus paketi vastu, sõltumata elukohast. Tänapäeval on pere kuvad muutunud, selles pole üksnes mees ja naine. Kõigil peavad olema võrdsed tingimused ja üheks esmaseks tingimuste loojaks on just omavaheline suhtlus vahemaa tagant. Usalduse paketi iseloomustavaks jooneks on, et kõik pere liikmed näevad üksteise väljahelistamisi ja kellelt on saabunud kõne, samuti omavahel loetavad sms-id. Pere peab kursis olema kuskohas kaaslane asub ja kas ta ei vajaks abi. Sellega samuti korrastatakse rahvastiku register, eeldades, et isikud registreerivad end õigetesse elukohtadesse. Saabub lõpp ajastul, mil oldi eksinud valede rägastikus. Ilma usalduseta ei saa pered eksisteerida, nüüdsest esimene suurem muudatus on selles vallas toimunud.


aleks30
61, Põlva, Eesti

Kppditamised jätkusid kuni aastakümne lõpuni..Õpik räägib kollektiviseerimiset,kuid välja jutustuse relvastatud võitlusest ja tsiviilallumatusest Balti riikides.,,Nõukogude Eestis kollektiviseeriti aastatel 1947-1949 põllumajandus.Kuna see ei toimunud piisavalt kiiresti,küüditati 1949.aastal umbes 50 000 talinikku. Siberi sunnitöölagritesse.1950.aastale järgnevail aastatel asuti uue jõuga arveid õiendama Eesti kommunismikorüfeede kallel,keada hakkas nakatama kodanilik natsiolism''.


aleks30
61, Põlva, Eesti

Ometi räägib õpilk ilmekate llustrarsoonidega 61 000 eestlase küüditamiset.Lisaks sellele on öeldud ka,et 7 000 inimest põgeneb Roortsi Soome kaudu ja 18 000 põgeneb Rootsi otse väikeste paatidega üle mere..Suuri põgenike katastroofe laevahukke ei mainita,samuti pole öeldud,et põgenedes uppusid paljud.Eestirootslaste põgenemisest on siiski juttu tehud.Koos nende 7000 isiku põgenemisega hävis väga vana kultuur Eestis.Siin puudub põhjalik selgitus,kus need suured rootslaste rahvurühmad elasid ja relvastatud võitlusest ei ole räägitud sõnagi.On märgitud,et 40 000 inimest põgenes Saksamaale.


aleks30
61, Põlva, Eesti

17.juunil 1940 marsivad Nõulogude bäed Eestisse sisse.21.juunil algab ''Eesti tööliste ülestõus''valitsuse vastu.,mis asendatakse kommunistidega.Juba juuli keskel korraldatatakse niininetatud valimised - vabade kanditaadiide ülesseadimine ei tule loomuikult kõne allagi.Uus parlament ei venita kaua ja kuulutab Eesti juba mõne päeva vabsriiriks.Eesti taotlus Nõukogude Liitu vastubõtmise kohta rahuldatakse 6.augustil 1940''.Nüüd jätkab autor jutustust küüdiditamstest,mis tõid Eesti rahvale kaasa rea jäelemõjusid.''Esimesel okupatsiooni aastal küüditati umbes o0 000 eestlast Vene sunnitöölaagrietesse.Siis tungis Hitler Nõukogugude Liidule kallale ja oktoobris 1941oli kogu Eesti natside valduses.Saksa okupatsiooni ajal jätkus varemloodud nõukogudelik valitsusssüsteem uul nime all.Kommunistid asendusid kvilisibgitega.''1944.aasta aasta küüditamisi ei kirjledatud detailselt ka ei ole minitud küüditatute nimesid.Sedaet nahkjopedes julgeolekutöötajad viisd keset ööd jaljetult miema rigivanemaid,valitstuse liikmeid ja juhtivaid sõaväelasi,ei ole öeldud.NKVD veristest ülekuulamismeetoditest ei kõnelda samuti.Siin võiks teha kontrafakilise võrdluse:kui see oleks juhtund Norras või Taanis kas siis oleks kirjedus olnud põhjalikm?


Päevikud
Päevikute uuendamine toimub iga 5 minuti tagant.